Formål / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
KVINDEFORUM SKJERN
Stiftet af Skjern Husmoderforening 20/10-1931

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er: KVINDEFORUM SKJERN
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune
Foreningen er upolitisk, og dens formål er:
Afholdelse af arrangementer og foredrag der bl.a. afspejler kvinders liv og udfordringer, og fungerer som et mødested for kvinder i alle aldre.
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningen.
Indmeldelse sker til bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 1. oktober og regnes fra den påfølgende 1. januar.
 
§2 Foreningens ledelse
Ledelse af foreningen og forvaltning af dens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Ved generalforsamlingen 2023 vil 2 bestyrelsesmedlemmer være på valg.
Ved generalforsamlingen 2024 vil 3 bestyrelsesmedlemmer være på valg – og så fremdeles.
Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Ligeledes vælges for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 suppleant for disse. – Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald kan suppleanten indkaldes midlertidigt, dog længst til førstkommende ordinære generalforsamling

§3 Bestyrelsens funktion
Bestyrelsen indkaldes af formanden.
For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, må over halvdelen af dens medlemmer være til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, gør formandens, og i hendes fravær, næstformandens stemme udslaget.

§4 Regnskabet
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal foreligge 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

§5 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er foreningen øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes senest den 31. marts.
Kun gyldigt medlemskab giver adgang til at stemme på generalforsamlingen.
Til dirigent kan vælges enhver, bortset fra et bestyrelsesmedlem, der er på valg.
Formanden aflægger beretning til godkendelse, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
De i henhold til §2 lovbefalede valg foretages.
Kontingentets størrelse godkendes. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle valg foregår skriftlig og ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan valg af dirigent ske ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 af medlemmerne kræver skriftlig afstemning.

§6 Indkaldelse
Indkaldelse til generalforsamling sker på foreningens hjemmeside og på digitale medier med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovmæssigt indkaldt.

§7 Tegning
Foreningen forpligtes ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift hvoraf den ene skal være formandens, og den anden er kassererens. Kasserer varetager normale ind- og udbetalinger.

§8 Ændring af vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen. Ved forfald kan stemmes pr. brev.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det fornødent eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det. I så tilfælde angives, hvad der ønskes behandlet.
Er den ekstraordinære generalforsamling begæret af medlemmerne, skal bestyrelsen fastsætte og bekendtgøre generalforsamlingen snarest muligt efter vedtægterne

§10 Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutning om anvendelse af foreningens ejendele og midler.

§11 Ikrafttræden
Vedtægterne har virkning umiddelbart efter vedtagelse på foreningens generalforsamling. Vedtægterne er godkendt på foreningens generalforsamling den 20. februar 2023